Андрэй Хадановіч (Мінск)

Як перакладаць неперакладальнае?
(На матэрыялах сучаснай украінскай паэзіі)

Ужо стагоддзямі ў свеце доўжыцца спрэчка пра перакладальнасць або неперакладальнасць мастацкай літаратуры і, у прыватнасці, пра магчымасць або немагчымасць паэтычнага перакладу. Сфармуляваўшы шэраг эфектных афарызмаў пра тое, што перакладчык — гэта здраднік, што пераклад — гэта смерць разумення, што пераклады — як жанчыны: або верныя, або прыгожыя, скептыкі, разам з тым, мусяць пагадзіцца, што сам факт паўставання новых і новых удалых перакладаў — найпераконлівейшае абвяржэнне тэзіса пра неперакладальнасць. Аднак відавочна таксама, што ў сваім адвечным “балансаванні” паміж дакладнасцю і мастацкай дасканаласцю перакладчык усё часцей мусіць рабіць выбар на карысць апошняй, бо мастацкі пераклад — гэта найперш напісанне твора, які будзе існаваць на тваёй мове і эстэтычна ўздзейнічаць на твайго суайчынніка, і толькі потым у гульню ўступае крытэрый большай ці меншай адпаведнасці арыгіналу. Мала таго, часам перакладчык трапляе ў сітуацыю, калі проста абавязаны вельмі далёка адыходзіць ад сэнсу аўтэнтыка, каб захаваць у перакладзе нешта, значна істотнейшае за “даслоўную” дакладнасць.

Паводле маіх назіранняў, з “недаслоўным” перакладам як абсалютна прымальным метадам перастварэння мастацкага тэкста мы сустракаемся, прынамсі, у трох выпадках. Па-першае, калі ў арыгінале мае месца слоўная гульня. Па-другое, калі мастацкая (найчасцей — вершаваная) форма арыгінала патрабуе свайго захавання, прычым гэтых фармальных асаблівасцяў, неабходных і ў перакладзе, адносна шмат. Па-трэцяе, калі перад намі так званая праблема “чужога ў чужым”: аўтар арыгіналу карыстаецца ў сваім творы рознымі гатункамі “чужога” тэкста. Гэта можа быць яўнае або прыхаванае цытаванне, стылізацыя, пастышаванне, пародыя, алюзія і г. д. Няцяжка адзначыць, што з такога кшталту “складанасцямі” найчасцей сустракаешся тады, калі перакладаеш сучасны постмадэрнісцкі мастацкі тэкст. Праблема інтэртэкстуальнасці, не чужая сусветнаму пісьменству і раней, стала “павальнай з’явай”, нормай добрага тону ў літаратуры другой паловы ХХ ст. А з моманту, калі ў літаратуры запанаваў постмадэрнізм, можна здзівіць чытача хутчэй “наіўным” пісьмом, калі словы азначаюць толькі тое, што яны азначаюць, чым самага рознага кшталту адсылкамі да твораў папярэднікаў. Паспрабуем прыгледзецца бліжэй да кожнага з трох акрэсленых выпадкаў.

І

Праблема “чужога ў чужым” стакроць ускладняецца, калі гаворка ідзе пра перакладанне сучаснай паэзіі. Так, украінскія паэты-”бубабісты” давялі выкарыстанне “чужога” тэксту ў сваіх творах да адмысловага майстэрства. Такі “літаратурны плагіят”, думаецца, выконвае ў іх творах падвойную функцыю. Па-першае, гэта значны складнік постмадэрнісцкай гульні, адназначна разлічанай на смехавы эфект, спосаб парушыць чытацкае чаканне і традыцыйныя каноны. Па-другое, хоць і ў меншай ступені, гэта спосаб стаўлення да ўкраінскай паэтычнай традыцыі, будаванне ўласнага дзіўнаватага, але ўсё-ткі літаратурнага радаводу, свайго культурнага генеалагічнага дрэва, спосаб захаваць повязі з традыцыяй нават там, дзе, здавалася б, лягчэй лёгкага было б гэтыя повязі парваць. Такі верш Юрыя Андруховіча “Ніжність” (у нашым вельмі недаслоўным перакладзе — “Жарсць”), што ўваходзіць у цыкл “Крымінальныя санэты” і належыць да “паэтычнага канона” Бу-Ба-Бу. Гэта твор скандальна знакаміты і шматкроць чытаны на рознага кшталту паэтычных імпрэзах. Доўгі час сам украінскі аўтар лічыў яго абсалютна неперакладальным, і рэч не толькі ў тым, што трэба захоўваць у перакладзе ўсе фармальныя абмежаванні, якія дыктуе санетная форма. Рэч у тым, што твор пабудаваны на тонкай гульні з вядомай украінскаму чытачу цытатай. Андруховіч узяў радок “По той бік пристрасті народжується ніжність” і трохі скараціў яго: “По той бік пристрасті народжується ніж”. З прыёму, натуральна ж, вынікае і ўвесь лірычны сюжэт, які жвава разгортваецца ў жорсткіх рамах санетнага чатырнаццацірадкоўя і ёсць таленавітай і выбуханебяспечнай сумессю непадробнай лірыкі і “жорсткага” эпатажу, “пяшчоты” — і “нажа”, ажно да фіналу, дзе прыхаваная да часу культурная гульня канчаткова вербалізуецца:

Кохання — то велика дивовижність:
Там, де лише народжувалась ніжність,
За хвильку може виникнути ніж.

Калі адкінуць недарэчны стэрэатып пра абсалютную неперакладальнасць такіх твораў, трэба прызнаць, што паўнавартасны мастацкі пераклад — пераклад, здольны зрабіць на беларускага чытача ўражанне, супастаўляльнае з Андруховічавым, — мусіць быць вельмі недаслоўным. Давядзецца адмовіцца і ад цытаты, што лягла ў падмурак твора, і ад гукавога падабенства “ніжністі” й “нажа”, бо беларуская фанетыка такога не дазваляе. Затое сам прынцып, паводле якога развіваецца лірычны (іранічны) сюжэт, трэба захаваць. Зыходнай кропкай аповеду па-беларуску мусіць стацца таксама нейкая вельмі пашыраная і ўсім вядомая ісціна (на правах “чужога” тэксту), нечакана аспрэчаная затым перакладчыкам. Тое самае датычыцца і гульні словаў — яна павінна быць захаваная, хоць словы, канечне ж, будуць іншымі. Іранічнаму і нават цынічнаму пачатку магла б паспрыяць, да прыкладу, біблійная алюзія. Якая біблійная алюзія магла б фігураваць на пачатку твора? Натуральна ж, “С пачатку было…”, цытата, асвечаная не толькі сакральным святлом Евангелля паводле Яна, але і багатай традыцыяй звяртання да яе ў літаратуры (досыць згадаць гётэўскага Фаўста, які б’ецца над перакладам Бібліі і шукае патрэбнага нямецкага эквіваленту: “Было спачатку Слова”, “Была спачатку Думка”, “Была спачатку Сіла” і г. д.). Памятаючы пра выбраную для беларускага варыянту назву твора, атрымліваем: “Спачатку была жарсць…” — гучыць досыць біблійна і да блюзнерства некананічна адначасова. А там і развязанне фінальнай задачы прыйшло:

Спачатку была жарсць, нож быў пазней…
Старызнік Міся а чацвёртай ранку
зарэзаў панну Касю, лесбіянку
(як сам ён думаў — што ж, яму відней).

Ён папісаў ёй чэрава й гарлянку,
аж ашалеў, раз’юшаны сугней.
Яна ж яму: “Хоць рэж, хоць лагадней,
тваёй не буду — прысягала Янку”.

(Той акурат сядзеў за згвалтаванне.)
І вось, яго апошняе каханне
сустрэла нож, схаваны пад крысом.

Мілосць — напраўду цуд, мяркуйце самі:
што пачалося літасцю й слязамі,
за хвілю стане лютасцю з лязом.

Найцікавейшае тут тое, што перакладчык, сам не ведаючы таго, суаднёс у апошнім тэрцэце два словы, якія ў свядомасці любога адукаванага ўкраінца выклікаюць адназначную асацыяцыю з Васілём Стусам: “Божа, не літасці — лютасці!..”, пасля чаго можна смела сцвярджаць, што пераклад выйшаў у яшчэ большай ступені інтэртэкстуальным, чым гэта было ў арыгінале.

Яшчэ адной галаваломнай, але ж цалкам вырашальнай для перакладу задачай стаўся верш Аляксандра Ірванца “Любіць!..”, больш вядомы шырокай публіцы пад назвай “Любіць Аклахому!”. А. Ірванец — яшчэ адзін скандальна знакаміты ўкраінскі паэт з “тройцы” Бу-Ба-Бу, ён у яшчэ большай, чым Андруховіч, ступені разлічвае на несур’ёзнае, смехавое ўспрыманне, ліра-іранічны паэт, што спалучае тонкі талент парадыста з бліскучымі версіфікацыйнымі здольнасцямі, так што кожны яго радок чытаецца надзвычай лёгка, смешна ды нечакана:

Любіть!..

Любіть Оклахому! Вночі і в обід,
Як неньку і дедді достоту.
Любіть Індіану. Й так само любіть
Північну й Південну Дакоту.

Любіть Алабаму в загравах пожеж,
Любіть її радощі й біди.
Айову любіть. Каліфорнію теж.
І пальми крислаті Флоріди.

Дівчино! Хай око твоє голубе, —
Та не за фізичнії вади —
Коханий любити не встане тебе,
Коли ти не любиш Невади.

Юначе! Ти мусиш любити стократ
Сильніше, ніж любиш кохану,
Колумбію-округ і Джорджію-штат,
Монтану і Луїзіану.

Любити не зможеш ти штатів других,
Коли ти не любиш по-братськи
Полів Арізони й таких дорогих
Просторів Аляски й Небраски.

Любов цю, сильнішу, ніж потяг до вульв,
Плекай у душі незникому.
Вірджинію-штат, як Вірджинію Вульф,
Люби.
І люби — Оклахому!..

Найцяжэйшае для перакладчыка верша “Любіць Аклахому!” — той факт, што твор Ірванца мае парадыйны характар і ёсць іранічным перыфразам верша Уладзіміра Сасюры “Любіце Украіну”. Верш Сасюры напісаны ў 1944 г. на ўздыме энтузіязму ў сувязі з перамогамі Савецкай Арміі над Германіяй і вызваленнем Украіны. Цікава, што сам яго аўтар меў за гэты патрыятычны шэдэўр сур’ёзныя непрыемнасці, бо яму з часам інкрымінавалі нацыяналізм, хваля барацьбы з якім дайшла і да Беларусі: Максім Танк мусіў публічна каяцца ў тым, што пераклаў на беларускую такі “ідэалагічна падазроны” твор:

Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.

Любіть Україну у сні й наяву,
вишневу свою Україну,
красу її вічно живу і нову,
і мову її солов’їну…

Супастаўленне тэксту Ірванца з аб’ектам яго пародыі сведчыць пра вялікае падабенства твораў, перадусім фармальнае: той самы памер і рыфмавы малюнак. Ёсць у тэкстах і “зместавыя” падабенствы — з тою розніцай, што Ірванец іранічна перайначвае Сасюру. (Што праўда, Ірванцавы тэкст выйшаў карацейшым на некалькі строфаў — мабыць, псеўдапатрыятычнага запалу не хапіла.)

Як перакладаць такую пародыю? Як давесці да беларускага чытача неперарыўнасць культуры? (Нават у такім, іранічным выглядзе!) Ужо згадвалася, што верш Сасюры перакладаўся на беларускую Танкам. Можа, зрабіць пародыю на пераклад Танка? Мабыць, прыхільніка традыцыйнай школы перакладу такі падыход і задаволіў бы, але ж эквівалентнасць тут дасягаецца ўяўная. Бо верш Сасюры ў Украіне хрэстаматыйна знакаміты і вядомы нават школьнікам. (Дый хто, зрэшты, ведае літаратурную класіку лепей за школьнікаў, якім хоцькі-няхоцькі даводзіцца вывучваць яе на памяць?) Чаго нельга сказаць пра яго беларускі пераклад, які вядомы адно нашым украіністам ды яшчэ знаўцам творчасці Танка. Алюзія на добра вядомае і алюзія на амаль што невядомае — вельмі розныя рэчы. Але што рабіць у гэтым разе? Можа, выкарыстаць беларускі хрэстаматыйна знакаміты верш, функцыянальна адэкватны сасюраўскаму? Такім вершам мог бы быць твор ужо згаданага Танка “Родная мова”. Дык, можа, зрабіць пародыю на яго? І такі падыход не выпадае, бо гэта, па-першае, канчаткова зацямніла б ва ўспрыманні чытачоў вобраз Радзімы (няхай нават звышіранічны), “падсунуўшы” ўзамен вобраз мовы, а па-другое, гэтая культурная ніша ў нас ужо занятая тэкстам паэта-”бумбамлітаўца” Альгерда Бахарэвіча “Нямецкая мова”, які ёсць пародыяй на “Родную мову” Танка і тыпалагічна вельмі блізкі да тэксту Ірванца:

О, мілая сэрцу нямецкая мова!
Багацце тваіх невычэрпных крыніц
Для моцнага — новых памкненняў аснова,
Для кволага ты — і апора, і зніч.

Ты мужна прайшла праз вякі і нягоды,
Каб новым стагоддзям у сонцы заззяць,
Каб весці да зораў праз цемры балоты, —
Нікому тваіх ручаёў не стрымаць!

Звініш ты на полі, на вулках, у хаце,
Ты песняю льешся, хоць зведала здзек.
А тым, хто цябе і адрокся, і страціў,
Тым вечная ганьба і сорам навек!

Дык, можа, наогул не варта гэты тэкст перакладаць, бо аналагічны ў нас ужо ёсць? І такі падыход (калі бяздзейнасць ёсць падыходам) не выпадае. Бо добры пераклад падкрэслівае не тыповае, а унікальнае, і гэтыя спецыфічныя рысы ў перакладзе можна нават перабольшыць. Чым жа Ірванцавы тэкст адрозніваецца ад Бахарэвічава? Перадусім, выбарам аб’екта пародыі. Абодва савецкія паэты апелююць да найсвятлейшага і найчысцейшага, што знайшлося ў іхнай сістэме каштоўнасцяў. Але калі для Сасюры гэта — яго родная Украіна, дык сапраўднай “радзімаю” Танка выяўляецца беларуская мова. Ці мусіць гэта азначаць, што “патрыятычная” карціна свету ў заходняга беларуса Танка з мінімальным досведам беларускай дзяржаўнасці яшчэ не склалася, і ўсё, што застаецца, — гэта айчына паэтаў — мова? Факт сведчыць не на карысць беларусаў, якія і дагэтуль падчас рэдукуюць свой патрыятызм да адвечных енкаў пра занядбанне “матчынай” мовы. І не варта дзівіцца, што Таварыства мёртвых паэтаў у нашых рэаліях называецца Таварыствам беларускай мовы. Вось жа, “не пакідайце мовы нашай нямецкай, каб не ўмёрлі”, — шчэрыць зубы Бахарэвіч, тады як твор Ірванца — нармальны і своечасовы адказ на выклік гісторыі ў выглядзе абвяшчэння Украінаю сваёй дзяржавы (верш “Любіць Аклахому!” напісаны ў 1992 г.). Яшчэ адно адрозненне паміж “опусамі”: Бахарэвічавы — рэтраспектыўны, ён парушае застарэлыя табу і балюча “чапляе” анахранічныя комплексы, здаецца, дагэтуль непераадоленыя беларусамі. Ірванцавы ж скіраваны ў будучыню, ён — на вастрыні часу, бо выяўляе і даводзіць да абсурду новую ў грамадстве тэндэнцыю — амерыканізм. Па-трэцяе, розніца палягае ў суцэльна прафесійным аспекце выканання: “Аклахома” — твор дарослага дасведчанага майстра, тады як “Нямецкае мова” яшчэ патыхае паэтычным вучнёўствам — да прыкладу, у версіфікацыі. Не выпадкова, што Бахарэвіч досыць даўно з іроніяй ставіцца да сваіх паэтычных эксперыментаў, аддаўшы перавагу прозе. Вось што і трэба было давесці: культурная ніша Ірванца ў нашай культуры не была занятай, і перакладаць было варта. Але вернемся да пытання як?

Гэта, безумоўна, мусіць быць пераклад менавіта тэкста Ірванца, а не тых культурных рэалій, якія хаваюцца за ім. Фармальна твор мусіць нагадваць арыгінал: эквірытмічнасць, эквілінеарнасць, аналагічнасць рыфмавага малюнка для перакладчыка — рэчы абавязковыя. Абавязкова і такі прыём, як вынясенне ў апошнюю рыфму кожнай страфы назвы таго ці іншага амерыканскага штата. Але ж сам аб’ект пародыі па-беларуску страчваецца. Значыць, ён мусіць быць нечым кампенсаваны. Чым? Страціўшы адну вялікую крыніцу алюзій, мы можам свядома, штучна ствараць па-беларуску іншыя алюзіі. Чаму б, перакладаючы, адначасова не дадаваць алюзій на нешта настолькі самапазнавальнае для беларускага чытача, як Сасюра — для ўкраінскага. Чаму б не змясціць у кожнай страфе перакладу па такой алюзіі на беларускую патрыятычную лірыку — прычым як савецкага паходжання, так і “стопрацэнтную” класіку. Адзіная ўмова — выбраныя для гэтай мэты фрагменты мусяць быць крылатымі і адназначна пазнавальнымі. Разгорнем у свядомасці ўяўную анталогію нашай патрыятычнай лірыкі. Што мы маем? “Мой родны кут, як ты мне мілы…” Добра. “А хто там ідзе?” Цудоўна. “Радзіма мая дарагая”. Выдатна. “Як ты сэрцу майму міла, дарагая Беларусь!” Шыкоўна. “Каб любіць Беларусь нашу мілую…” Прыўкрасна. “Загляне сонца і ў наша ваконца”. Проста фантастыка! Засталося адно звесці ўсё гэта разам, жорстка “загнаўшы” ў Ірванцаўскі памер і дапасаваўшы да амерыканскіх геаграфічных рэалій.

Любі Аклахому, радзімы наш край,
Як бацьку і родную маму.
Аёву любі і Фларыду кахай,
Краіну маю Алабаму.

Любі Каліфорнію ўночы і ўдзень,
З ёй радасць дзялі і маркоту.
Любі Індыяну. І сонца прамень
Загляне і ў нашу Дакоту.

Дзяўчо! Не глядзі, адыдзі чым хутчэй!
Твая прыгажосць без завады,
Ды не пакахаць мне блакітных вачэй,
Пакуль не палюбіш Невады.

Юнак! Ты любіцьмеш аддана, як брат,
Кахацьмеш мацней ад каханай
Акругу Калумбію й Джорджыю-штат
З Мантанаю й Луізіянай.

Каб родны свой кут палюбіць дарагі,
Любіць навучыся па-брацку
Палі Арызоны, й Аляскі снягі,
І мілую сэрцу Небраску.

Любоўю, мацнейшай за поцяг да вульв,
Вядомы й сляпому, глухому,
Вірджынію-штат, як Вірджынію Вулф,
Любі. І любі Аклахому!..

Ніштаваты выйшаў кактэйль, нават Янку Купалу з вершам “Не глядзі…” не пашанцавала — таксама трапіўся пад гарачую руку перакладчыку. Паўстае заканамернае пытанне, ці мае перастваральнік права на такія вольнасці, на такі пачварны “дадаізм” (ад слова “дадаваць”). Мой мінімальны досвед падказвае, што мае — тады, калі іншых спосабаў перакладання недастаткова. Аднак чытач не павінен наіўна верыць, што па-ранейшаму чытае Ірванца. Трэба аддаваць сабе справу, што характар сённяшняй інтэртэкстуальнай літаратуры такі, што пераклад мімаволі стаецца недаслоўным, і вельмі недаслоўным — ажно да вольнага пераспеву паводле матываў арыгінала. Але ж канчаткова вольным пераспевам не стаецца, бо захоўвае галоўнае камунікатыўную інтэнцыю аўтара, сам намер будаваць свой твор з дапамогай такой, а не іншай стратэгіі.

ІІ

Другі выпадак “чужога ў чужым”, калі перакладчык таксама загнаны ў глухі кут і не мае іншага выбару, як толькі пайсці на “недаслоўны” пераклад, — гэта ўсе выпадкі слоўнай гульні (строга кажучы, туды ж можна аднесці і выпадкі гульні з фразеалагізмамі). Слоўная гульня — гэта тое, што лёгка даецца аўтару арыгінальнага твора (пры наяўнасці таленту, дасціпнасці і моўнага чуцця), але ж вымагае надзвычайных высілкаў, адмысловай вынаходлівасці ад перакладчыка.

Так, у “позняга” Андруховіча ёсць верлібрAnd the thirs angel sounded” з цыклу “З пісень для мертвого півня”:

Один із недобитих у дев'яносто першому
перестрів мене, підбитого, серед нічного Львова.
Нічний Львів переважно належить їм —
я, напевно, єдиний, хто про це знає.
Він також хотів пива, як виявилось, —
п'яний мародер, учасник бойових дій і т. д.
“Брат! — казав до мене. — Брат! Піва кончілась,
ти прєдставляєш? Піва кончілась, жена ушла!”
Я не знав, що буває на світі такий розпач.
Мені все причувалося щось про третину вод
і полин.
Ангел у футболці з третім номером ішов по небу
зі своєю дурнуватою дудкою.
Ми обійнялися, ніби перед стратою.
Перепрошую, перед стартом.

Тэкст не патрабаваў бы ў перакладзе вялікай працы, калі б не адно “але” — слоўная гульня ў канцы твору: “перед стратою” (“перад пакараннем смерцю”) і “перад стартам”, падмацаваная ўсёю папярэдняю гульнёю — суаднясеннем дзвюх быццам бы несумяшчальных рэальнасцяў: апакаліптычнай і спартыўнай. Каламбур захаваць, відавочна, не ўдалося б, значыць, трэба кампенсаваць яго страту нечым іншым, што адначасова належала б сферам эсхаталогіі і спартыўных спаборніцтваў. Такі ход — і, здаецца, някепскі — знайшоўся: можна назваць нябеснага Суддзю арбітрам, і гэта будзе патрэбнаю ў гэтым кантэксце прафанацыяй сакральнага. Сказана — зроблена. Але чагосьці не ставала. Нечым турбаваў той трэці анёл, які ў Андруховіча атрымаў трэці нумар на футболцы. Чакайце, нумар трэці, паводле футбольнага амплуа, — гэты, найхутчэй, абаронца. Вось і рашэнне: хай гэта анёл станецца анёлам-абаронцам! Цынічна і брутальна, але роўна настолькі, наколькі вымагае стылістыка арыгінала:

Адзін з недабітых у дзевяноста першым
спаткаў мяне, ушчэнт дабітага, сярод начнога Львова.
Начны Львоў збольшага належыць ім —
я, мабыць, адзіны, хто пра гэта ведае.
Ён таксама хацеў піва, як выявілася, —
п’яны марадзёр, удзельнік баявых падзеяў і г. д.
“Брат! — казаў ён мне. — Брат! Піва кончілась,
ты представляеш? Піва кончілась, жена ушла!”
Я не ведаў, што ў свеце бывае такая роспач.
Мне ўсё чулася нешта пра трэцюю частку вод
і палын.
Анёл-абаронца з трэцім нумарам на футболцы
ішоў па небе са сваёй дурнаватаю дудкай.
Мы абняліся, нібы за хвілю апынемся перад Суддзём.
Перапрашаю, арбітрам.

Ёсць у Андруховіча яшчэ адзін верш, дзе захаванне аднаго гульнёвага прыёму ўяўляецца проста неабходным. Гэта верш “Пастух Пустай, паэт, баронскі сын…”, які заканчваецца дзіўнаватым васьмірадкоўем:

в’язко мені казко
гнітко мені квітко
мілко мені гілко
гірко мені зірко

марно мені сарно
хлипко мені рибко
хрипко мені скрипко
сухо мені суко

Здаецца, аўтар падводзіць рахункі з традыцыйнай украінскаю літаратурай. У кожным з васьмі радкоў ён суадносіць слова з традыцыйнага “рэпертуару” ўкраінскага пісьменства з словам, якое яго нібыта кампраметуе, — калі не ставіць пад сумнеў, дык, прынамсі, кідае лёгкі цень падазрэння. Менавіта з перастварэння гэтага фрагмента па-беларуску і варта пачынаць працу над перакладам усяго тэксту? Яшчэ адно пытанне: як захаваць спрэс ужыванае ў вершы ўкраінскае слоўка “Гамерика”, якое зусім не ёсць нарматыўнай назвай Амерыкі і стварае ў тэксце Андруховіча адмысловы моўны каларыт. Адказ прыйшоў разам з радкамі Багушэвіча, у якіх фігуруе “Мерыка” (“Склаў я гора у тарбіну, аж у Мерыку адвёз”). Чаму б пастуху Пустаю не называць гэтую краіну па-беларуску менавіта так?

а за першым морам мерыка з плюшам
а за іншым морам мерыка з цёрнам
каб душы не драпаць як з дому рушым
у жалезны панцыр яе загорнем

ў мерыканскіх нетрах скарбаў цудоўных
ну а ты і ў святы ў старым куртатым
лахманы табе залатаў дзядоўнік
а ты зноў на слуп на пацеху катам

паўміралі козы пайшлі мо ў вырай
дзе быў статак пустка ой кепска будзе
дыямантык добры ў нябёсах вырый
каб не так сувора судзілі людзі

бо за першым морам мерыка з мёду
а за іншым морам мерыка з воску
вунь камета ў небе шукае броду
і баліць святло ў сутарэннях мозгу

бо яму так цесна між гэтых мерык
хоць каменны бераг але ж ён твой бераг
і расце з яго хваравітай чарэшняй
водгук раны заўтрашняй
боль недарэчны

вязка мне казка
даўка мне траўка
едка мне кветка
мелка мне елка

горка мне зорка
цяжка мне пташка
ліпка мне рыбка
суха мне сука

ІІІ

Апошні выпадак недаслоўнага паэтычнага перакладу, які варты нашага разгляду, — гэта сітуацыя, якая вымагае ад перакладчыка шмат чым ахвяраваць у імя захавання паэтычнай формы, якая ні ў якім разе не можа тут быць змененая. Сказанае не азначае, што паэтычная форма — гэта догма, якой трэба слепа трымацца. Але бываюць выпадкі, калі той ці іншы фармальны прыём становіць сабою семантычную дамінанту твора — мае павышаную камунікатыўную і мастацкую значнасць, а таму конча патрэбны і ў перакладзе — аж настолькі, што дзеля яго захавання можна адмовіцца ад захавання шмат чаго іншага.

Пераканаўчым прыкладам, на маю думку, ёсць верш усё таго ж Андруховіча “Яхідна”. Фармальны элемент, які было неабходна захаваць у перакладзе, — гэта рэфрэн “яхідна”, вынесены ў заключную рыфму кожнай страфы, акрамя апошняй. “Трагедыя” перакладчыка ў тым, што “яхідна” па-беларуску амаль ні з чым не рыфмуецца, акрамя відавочнай — можна сказаць, семантычнай — рыфмы “агідна”. (Слоўцы кшталту “салідна” і г. д. не пасуюць, бо парушалі б “сярэднявечную” атмасферу, створаную паэтам, пагатоў Андруховіч, мабыць, дзеля кантрасту і нечаканасці сам скарыстаўся адным такім словам — “фрыгідна”, так што нешта яшчэ з гэтага рэпертуару было б яўным “пераборам”.) Ну, напраўду, ні з чым гэтая “яхідна” не рыфмуецца! Параўнайце, да прыкладу, украінскія словы “східна”, “побідна”, “невидна”, “мідна” з верша ў арыгінале або магчымыя рускія рыфмы “стыдно”, “обидно, “невидно”, “завидно”, якімі перакладчыку проста грэх было б не скарыстацца. Па-беларуску ніякіх падобных словаў для дакладных рыфмаў няма. Дык, можа, рыфмаваць недакладна — “крыўдна” і г. д.? (Менавіта такі падыход параіў мне вядомы беларускі літаратар, нават не палічыўшы гэтую рыфму недакладнаю). Не выпадае, бо дакладнасць рыфмавання не простая “піжонская” аздоба твора, не проста функцыянальна непатрэбны дэкор. Дакладнасць рыфмы (разам з самой паўтаральнасцю рэфрэна) служыць мэтам стылізацыі — пад паэзію, набліжаную да Сярэдневякоўя, пад лірыку правансальскіх трубадураў з іх пяшчотнымі альбамі, ваярскімі сірвентамі — і фармальнай звышускладненасцю.

Навошта паэту спатрэбілася такая стылізацыя? Мы тут, канечне, можам разважаць адно гіпатэтычна, але мне бачыцца такая логіка. Тэкст нетыпова пафасны для Андруховіча. Асабліва гэта датычыць яго апошняй страфы, шчыра кажучы, падазронай для такога “скончанага” постмадэрніста. Настолькі простае і шчырае выражэнне эмоцый магло б выклікаць у сучаснага перасычанага інтэлектуала-”вычварэнца” адно іранічную ўсмешку. Тады як гістарычная (псеўдагістарычная) дыстанцыя магла б паслужыць для паэта някепскім алібі ў ягоным непрыхаваным патрыятызме. Вось жа, любое адступленне ад рэфрэннасці, ад дакладнасці і звышдакладнасці рыфмаў ці іншыя элементы сучаснай паэтыкі ўспрымаліся б анахранічна і разбуралі б прыгожую ілюзію, пабудаваную паэтам.

Добра. Неабходнасць рэгулярнага рэфрэну і класічнай рыфмы даведзеныя, але ж саміх дакладных беларускіх рыфмаў на слова “яхідна” ад гэтага не паболела. Як “выкручвацца” перакладчыку? Ужо згаданая рыфма “агідна”. Раз. “Фрыгідна” з рэпертуару самога Андруховіча, якое мусіць ператварыцца па-беларуску з прыметніка ў прыслоўе. Два. Што рабіць далей? Ну, калі пакорпацца ў слоўніку, можна знайсці форму “ненавідны” з тым самым сэнсам, што і “ненавісны”, і паметаю “абласное”. Нішто сабе, Праванс — гэта таксама вобласць Францыі. Тры. Але ж трэба пяць такіх рыфмаў!.. Мінімальнае зло ў гэтай сітуацыі — звярнуцца па дапамогу да так званых складаных рыфмаў, утвораных з двух словаў. Складаныя рыфмы таксама не надта стасуюцца з паэтыкай трубадураў, але наіўны чытач можа гэтага не ведаць, за што яму шчыры дзякуй. У рэшце рэшт, мы атрымліваем наступны беларускі тэкст, які, мабыць, чытаецца не так лёгка, як украінскі, але ўсё-ткі захоўвае жаданы рэфрэн “яхідна” і шэраг проста неабходных тут дакланых рыфмаў да яго:

Мы вяртаемся, выдмы засеяўшы смерцю:
сонца падлу паліць агідна.
Ды зачынены горад, праказы не сцерці,
быццам зубы шчэрыць яхідна.

Покуль нас не было й кроў лілася ў пустыні,
не было відно той ракі дна, —
на слупах і крыніцах, як соль на хусціне,
праступіла таўро: яхідна.

Мы згубілі сябе ў агаранскім паходзе.
Годзе ворагаў біць наўскід нам.
Дый у родныя дзверы нам стукацца годзе,
бо айчына — сястра яхіднам.

Ясны панны завянуць у вежах каменных,
перастаркі любяць фрыгідна,
памірае юнацтва ў знякроўленых венах,
ажывае ў вачах яхідна.

Вунь яна, што адкладвае яйкі-стагоддзі,
дзе гандляр крычыць ненавідна,
дзе ахвяры і каты жывуць у лагодзе,
дзе натоўп сычыць, як яхідна.

Што магу я? Хрыпае труба нада мною.
Я ніколі не знаў спачыну.
Магу босы ісці за тваёю труною,
ясна панна, старая айчына.Головна сторінка | Білорусь - Україна | Андрей Хаданович | Форум

Rated by GURUHosted by uCoz